Home » Proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

 

Patrimoniul cultural, un tezaur extrem de valoros şi fragil

 

Dezvoltarea durabilă recunoaşte importanţa păstrării patrimoniului cultural şi a menţinerii diversităţii culturale ca premisă a coeziunii şi solidarităţii europene, acest fapt fiind menţionat în mod expres în „Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene”. Aceeaşi strategie accentuează, de asemenea, valoarea intrinsecă şi perenă a diversităţii culturale. Dezvoltarea durabilă, ca obiectiv strategic fundamental, presupune încetăţenirea unor practici şi instrumente libere şi diverse de acces la educaţie şi cunoaştere, la tezaurul cultural al propriei naţiuni şi al umanităţii în ansamblu.

Moștenirea culturală a lumii este ca un puzzle imens. Fiecare monument, fiecare obiect, reprezintă o parte unică, de neînlocuit, a imaginii de ansamblu, care ne oferă o perspectivă asupra originilor, dezvoltării și vieții noastre de astăzi. Ne ajută să înțelegem mai bine și să apreciem, la adevărata valoare, alte culturi. Fiecare descoperire, fiecare nouă interpretare, adaugă semnificaţie acestui puzzle și face ca imaginea de ansamblu să fie mai clară şi mai accesibilă publicului. Este deosebit de important să asigurăm protecția fiecărei piese şi a fiecărui monument în parte, astfel încât generațiile viitoare să aibă ocazia să se bucure de acest puzzle imens, în toată splendoarea sa.

Mulți oameni nu sunt conștienți, astăzi, de faptul că moștenirea culturală este fragilă şi expusă din multiple unghiuri, având de suferit nu doar din cauza dezastrelor naturale, ci și de la procesele cu acțiune mai lentă şi mai greu cuantificabile, precum poluarea sau intervenţiile umane. Chiar și cele mai nevinovate gesturi, cum ar fi atingerea pereţilor de incintă sau colectarea de mici fragmente de ceramică sau mozaicuri, au un impact distructiv dacă sunt repetate de mii şi mii de persoane. Există numeroase modalități prin care vizitatorii pot cauza, fără să fie conștienti de acest lucru, distrugerea moștenirii culturale. Astfel că sensibilizarea opiniei publice vis-à-vis de acest subiect, în paralel cu reabilitarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural, devine extrem de importantă şi imperios necesară pentru a asigura continuitatea prețioasei moşteniri culturale.

În calitatea sa de finanţator al principalelor instituţii culturale din judeţ, reabilitarea patrimoniului cultural de pe teritoriul judeţului Neamţ, inclusiv a celui intangibil, constituie o prioritate strategică pentru UAT Judeţul Neamţ. În acest sens, Strategia de Dezvoltare a Județului Neamț pentru perioada de programare 2014-2020, defineşte obiectivul general nr.5 ca fiind „Un sector turistic competitiv, pilon al economiei judeţene”.

Având în vedere atât rolul economic major pe care îl deţine în prezent turismul, cât şi impactul de dezvoltare care îl poate exercita asupra regiunii, este perfect justificată includerea sectorului turistic printre obiectivele generale de dezvoltare judeţeană. Pe termen mediu şi lung, acest sector poate aduce un aport semnificativ la dezvoltarea economică şi socială a întregii regiuni.

Orientările actuale ale turismului nemţean, împreună cu investiţille efectuate până în prezent, inclusiv prin accesarea de fonduri nerambursabile, îşi propun să genereze o serie de schimbări profunde pentru economia turistică a judeţului. În acest sens, obiectivul general nr.5 vizează, printre altele, dezvoltarea accesibilităţi durabile a atracţiilor turistice din judeţ, inclusiv prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural al judeţului Neamţ. Istoria şi cultura judeţului Neamţ vor fie aduse în atenţia publicului larg prin creşterea numărului şi diversificarea funcţionalităţilor spaţiilor de expunere şi desfăşurarea unor programe de „educaţie pentru istorie şi artă” în beneficiul tuturor cetăţenilor.

Tocmai din considerentele expuse mai sus, responsabilitatea pentru păstrarea, conservarea și transmiterea moștenirii reprezentate de obiectivele turistice către generaţiile viitoare, impune acțiuni de restaurare, conservare a obiectivelor de patrimoniu aflate pe teritoriul judeţului Neamţ.

În cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, prin care se  finanțează restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național și patrimoniu cultural local din mediul urban, au fost semnate următoarele contracte de finanţare între UAT Judeţul Neamţ (în calitate de Beneficiar al finanţării) şi: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020): Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ – SMIS 116527, Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humuleşti – SMIS 116524 şi Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ – SMIS 116528.

În cadrul fiecăruia dintre cele trei proiecte menţionate se vor realiza lucrări de restaurare, conservare, protejare și valorificare durabilă a monumentelor. De asemenea, după finalizarea lucrărilor, va creşte gradul de expunere a obiectivelor turistice, prin digitizarea acestora.

Oportunitatea derulării activităţilor prevăzute în cele trei proiecte menţionate este susţinută şi de:

  • creşterea numărului anual de turişti, români şi străini, în judeţul Neamţ şi sporirea exigenţelor acestora cu privire la cunoaşterea nemijlocită a patrimoniului cultural local, autentic;
  • nevoia de includere a activităţilor culturale, educative şi artistice în programele turistice.

Beneficiari direcți:

  • turiștii, naţionali şi internaţionali, care vor resimţi în mod nemijlocit efectele benefice ale restaurării şi valorificării patrimoniului cultural şi modernizării infrastructurii conexe;
  • toţi membrii comunităţilor locale din Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ şi ai comunităţilor învecinate, care vor avea de câştigat prin dezvoltarea economico-socială a zonelor, antrenată de creşterea turismului cu valenţe culturale;
  • județul Neamț – în calitate de gestionar al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi al celorlalte obiective de patrimoniu aflate pe raza judeţului.

Beneficiari indirecți:

  • administraţiile publice locale, prin dezvoltarea infrastructurii de turism și contribuția semnificativă la dezvoltarea strategică a zonei;
  • operatorii culturali (regionali, naţionali şi comunitari) aflaţi în relaţii de colaborare cu Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, Muzeul Memorial „Ion Creangă” Humuleşti şi Muzeul Memorial „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ;
  • unităţile de primire turistică din zonă, indiferent de capacitatea de cazare şi clasificarea lor;
  • agențiile de turism, la nivel regional;
  • diverşi agenţi economici din judeţul Neamţ, a căror activitate este susţinută şi încurajată prin creşterea numărului de turişti, aceştia din urmă constituindu-se în clienţi potenţiali.

Rezultatele obținute la finalul implementării proiectelor SMIS 116527, SMIS 116524 şi SMIS 116528 se vor plia pe obiectivele din politicile și programele Uniunii Europene, în condițiile îmbunătățirii calității, competitivității, dezvoltării durabile și protejării intereselor turiștilor.

 

Detalii despre fiecare dintre aceste proiecte regăsiţi în cele ce urmează:

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ – SMIS 116527, Contract de finanţare nr. 767/28.11.2017

Valoare totală proiect: 24.722.118,75 lei
Valoare totală eligibilă: 20.663.049,71 lei
Contribuţie CJN (2% din valoarea eligibilă): 413.261,00 lei
Perioada de implementare: 29.11.2017 – 31.12.2023

Clădirea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț adăpostește și sediul administrativ al Complexului Muzeal Județean Neamț și este un important obiectiv turistic al județului Neamț, fiind obiect de patrimoniu național categoria B (NT-ll-m-B-10560), cu o contribuție substanțială la păstrarea identității culturale și valorificarea atracțiilor turistice aferente orașului Piatra Neamț și a zonelor învecinate.

În muzeu sunt prezentate, în chip monografic, aspecte mai vechi (paleolitic și neolitic timpuriu) și mai noi (civilizația traco-geto-dacică din zonă, locuirea medievală, aspecte ale istoriei locale din epocile modernă și contemporană, activitatea muzeografică din județ etc.) din trecutul zonei. Oferta expozițională este completată de colecția de documente istorice, fotografii, arme de foc și arme albe, precum și numeroase medalii și alte obiecte de epocă care vin să întregească imaginea asupra dezvoltării economice, sociale și culturale a comunităților rurale și urbane în secolele XIX-XX, cât și participarea locuitorilor județului la marile evenimente care s­-au petrecut în acest timp.

Expoziția permanentă a muzeului este prezentată publicului pe parcursul a 27 de săli de expunere, clădirea principală adăpostind atât laboratoarele și atelierele pentru restaurare-conservare, cât și depozitele, arhiva și biblioteca instituției.

Alături de expoziția de bază, muzeul organizează, anual, expoziții temporare, sesiuni și colocvii cu caracter cultural-științific, întreprinde săpături arheologice pe care le valorifică prin publicații (revista de specialitate a instituției), se preocupă de ocrotirea patrimoniului, precum și de schimbul permanent de carte cu instituțiile similare din țară si străinătate (muzee, institute, universități, fundații).

Folosind o gamă diversă și modernă de prezentare, materiale complementare și informații de factură științifică, Muzeul de Istoriei și Arheologie Piatra Neamț se înscrie printre realizările de seamă ale muzeografiei românești din ultimele decenii.

 

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humuleşti – SMIS 116524, Contract de finanţare nr. 867/19.12.2017

Valoare totală proiect: 1.824.969,38 lei
Valoare totală eligibilă: 447.255,47 lei
Contribuţie totală CJN (valoare neeligibilă + 2% din valoarea eligibilă): 1.386.659,02 lei
Perioada de implementare: 20.12.2017 – 31.12.2023

Casa memorială „Ion Creangă” din Humulești este un muzeu memorial înființat în casa în care s-a născut și a copilărit povestitorul român Ion Creangă (1837-1889) în satul Humulești (astăzi localitate componentă a municipiului Târgu Neamț) din județul Neamț. Potrivit certificatului de urbanism nr. 187 din 13.07.2016 eliberat de către Primăria orașului Tg. Neamț, monumentul se află amplasat pe str. Ion Creangă, nr. 110. Conform P.U.G. oraș Tg. Neamț, imobilul este încadrat în UTR nr. 20 – zonă de locuințe cu funcțiuni complexe.

Monumentul este așezat în zona centrală a localității Humulești din Târgu Neamț, în imediata apropiere a intersecției străzii Ion Creangă cu străzile Zorilor și Căprioarei. Imobilul este flancat pe trei părți de locuințe construite în ultimele decenii. În apropiere se află și biserica “Sf. Ierarh Nicolae”.

 

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ – SMIS 116528, Contract de finanţare nr. 1047/01.02.2018

Valoare totală proiect: 3.144.499,44 lei
Valoare totală eligibilă: 1.333.093,28 lei
Contribuţie totală CJN (valoare neeligibilă + 2% din valoarea eligibilă): 1.260.302,96 lei
Perioada de implementare: 02.02.2018 – 31.12.2023

Muzeul Memorial “Calistrat Hogaș” din Piatra Neamț funcționează chiar în casa în care a locuit scriitorul cea mai mare parte a vieții, în clădirea construită în 1840 de către socrul său, preotul Costache Gheorghiu (acesta a construit două corpuri de locuințe, o magazie si împrejmuirea) și reconstruită în anul 1885, monument istoric înscris în LMI-NT-II-m-B-10565. Inițial, casa făcea parte dintr-o gospodărie mare și frumoasă, care mai cuprindea alte două locuințe si o anexă, înconjurate de o livadă.

Cele două clădiri care fac obiectul proiectului, legate printr-un cerdac de lemn suspendat pe stâlpi de lemn si un chioșc au aparținut scriitorului, care a locuit in această clădire toată viața (cu excepția perioadelor în care obligațiile de profesor l-au ținut la Tecuci, Alexandria, Roman sau Iași), aici s-a instalat “comandamentul literar” şi tot de aici a plecat în călătoriile care vor constitui substanța operelor sale  (“Amintiri dintr-o călătorie” şi “În munții Neamțului”).

 

Alte două proiecte depuse în cadrul în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, se află în prezent pe lista de rezervă, după parcurgerea etapei de evaluare. Este vorba despre proiectele:

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de Istorie Bicaz
Valoare totală proiect: 3.117.457,80 lei
Valoare totală eligibilă: 3.117.457,80 lei
Valoare totală neeligibilă: 0,00 lei
Contribuţie CJN (2%): 62.349,16 lei

Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de Istorie Roman – Casa Nevruzzi
Valoare totală proiect: 5.355.784,40 lei
Valoare totală eligibilă: 5.355.784,40 lei
Valoare totală neeligibilă: 0,00 lei
Contribuţie CJN (2%): 107.115,69 lei

 

Date de contact pentru informaţii suplimentare: Consiliul Judeţean Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr.27, Piatra Neamţ, tel: 0233.212.890, fax: 0233.211.569, e-mail: [email protected].

Pentru mai multe informații despre POR 2014-2020, accesați www.inforegio.ro, https://www.facebook.com/inforegio.ro sau http://www.adrnordest.ro.

 

Comentariile sunt inchise.